شرکت زراعتی و تخم های بذری تمدن در سال 2012 توسط تیم متخصص زراعت در پلخمری

 

شرکت زراعتی و تخم های بذری تمدن در سال 2012 توسط تیم متخصص زراعت در پلخمر

 

شرکت زراعتی و تخم های بذری تمدن در سال 2012 توسط تیم متخصص زراعت در پلخمر