تمدن فعلا خدمات ذیل را ارایه میکند

تمدن فعلا خدمات ذیل را ارایه میکند

شرکت زراعتی و تخم های بذری تمدن در سال 2012 توسط تیم متخصص زراعت در پلخمری ولایت بغلان شروع به بکار نمود این شرکت مطابق قواع د و برنامه های وزارت زراعت برنامه های خویش را پیش میبرد. تولید، وراد و فروش تخم های بذری تهیه گرین هاوس و سایر فعالیت های زراعتی شرکت تمدن ثبت و راجستر شده مراجع ذیل میباشد